Implementatie onderzoek muziektherapie bij dementie thuis
 

Vanuit Alzheimer Nederland hebben we de mogelijkheid gekregen om een blended muziektherapeutische interventie in de thuissituatie van mensen met frontotemporale dementie (FTD) te implementeren. De blended interventie is samengesteld op basis van samenwerking met eerstelijns muziektherapeuten werkzaam in de dementiezorg, wetenschappelijke literatuur en eerdere ervaringen van het wetenschappelijk onderzoek De Juiste Snaar met Muziek. De interventie bestaat uit individuele muziektherapie gecombineerd met een op maat digitaal ondersteuningsprogramma dat via een tablet wordt aangeboden en op elk moment gebruikt kan worden door de betrokkene zelf en/of mantelzorger(s). Met kwalitatief onderzoek wordt het implementatieproces ondersteund en geëvalueerd. Vanaf tweede helft 2020 krijgen 10 thuiswonende mensen met FTD gedurende 3 maanden deze interventie aangeboden en worden zij na afloop van deze interventieperiode geïnterviewd om de  behoeften aan en ervaringen te evalueren bij zowel de persoon met FTD als de mantelzorger. Tevens zal met een focusgroep bij de betrokken muziektherapeuten inzicht worden verkregen in onder andere hun ervaringen met de interventie en de succes- en faalfactoren. Ook zullen via een researchtool in de tablet effecten op gedragsproblemen en welbevinden worden gemonitord. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door Roxelane Care, UMC Amsterdam, ArtEZ, Zuyd Hogeschool en Coöperatie KenVaK. Looptijd juli 2019 - juli 2021.
Voor meer informatie zie kenvak.nl/onderzoek/muziektherapie-bij-dementie-thuis of neem contact op met onderzoekscoördinator dr. Anna-Eva Prick: anna-eva.prick@zuyd.nl

 
   
 
Vaktherapie in de Forensische Jeugdzorg
 
 

Vaktherapeutische interventies worden sinds de jaren 50 ingezet voor behandeling van jongeren in de forensische jeugdzorg. Het belang wordt duidelijk onderkend, echter onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Daarom dat Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd ons de mogelijkheid gaf om onderzoek te doen naar wat er al bekend is vanuit de literatuur en waar behoeften en mogelijkheden worden gezien vanuit de praktijk. De afgelopen periode is een uitgebreid systematisch literatuuronderzoek verricht en is een praktijkbevraging gedaan via interviews, focusgroepen, online enquête en dossieronderzoek. Aan het begin van het najaar zullen de resultaten bekend worden gemaakt via verschillende kanalen, waaronder deze nieuwsbrief. Via deze link alvast een update van de projectleider en hoofdonderzoeker. Naast dit onderzoek in de forensische jeugdzorg, is er een vergelijkbaar project in de forensische volwassenzorg.
Voor meer informatie over deze projecten, waaronder de samenwerkingspartners en onderzoekers, zie https://kenvak.nl/onderzoek/map-forensische-vt/

 
   
 
Muziektherapie bij kinderen met een vluchtelingenachtergrond
 

Leerkrachten op scholen geven aan dat de ervaren stress en onzekerheid bij deze kinderen merkbaar is in het gedrag op school en in de klas, waardoor onder andere sociale contacten, een positieve integratie in de klas en het goed kunnen participeren in het onderwijs moeizaam verlopen. De muziektherapeutische aanpak Safe & Sound biedt mogelijkheden om deze kinderen verder te laten ontwikkelen en veerkracht te bevorderen. Deze aanpak is cultuursensitief, oplossingsgericht en gaat uit van de mogelijkheden en sterke kanten van het kind of de jongeren. In het gelijknamige project hebben we deze aanpak breder geïmplementeerd in lagere en middelbare scholen, hebben we het proces geëvalueerd en ervaringen gemonitord. Inmiddels zijn in de afgelopen periode 108 kinderen/jongeren gevolgd, werden 12 kinderen geobserveerd tijdens individuele sessies, werden muziektherapeuten en leerkrachten op drie momenten geïnterviewd en gevraagd om op drie momenten vragenlijsten in te vullen en hebben we van de muziektherapeuten circa 100 sessieverslagen ontvangen. Momenteel worden alle gegevens geanalyseerd en zullen we hiermee de interventie doorontwikkelen om te komen tot een beschrijving die kan worden aangeboden aan het Nederlands Jeugdinstituut. Ook is nagegaan of en hoe principes bruikbaar zijn voor andere vaktherapeutische disciplines. In het najaar verwachten we eerste resultaten naar buiten te kunnen brengen.
Voor liedjes die werden gemaakt gedurende de afgelopen maanden, zie https://www.youtube.com/watch?v=If8_HoghxYM en https://www.youtube.com/watch?v=r6Vu5FdK830
Voor meer informatie over de muziektheapeutische aanpak, zie https://www.sandervangoor.eu/music/ of https://www.facebook.com/SandervangoorSafeAndSound

 
Informatie over het project
 
 
Project 'Online Vaktherapie' gaat van start
 

Het project Online Vaktherapie. Telepresent zijn als vaktherapeut, waaraan ZonMw (een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg) begin juli een subsidie heeft toegekend, pakt precies deze handschoen op. Het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen voert de regie over dit project waarin ook vaktherapeuten van GGNet en daarbuiten actief participeren. Dit project wordt geleid door Suzanne Haeyen en Joep Kolijn. Onderzoek, praktijk en onderwijs trekken zodoende gezamenlijk op. Vaktherapeuten bekwamer maken in het toepassen van digitale middelen is één doel. Bovendien willen de projectpartners de therapeuten ruimere toegang bieden tot online tools, die goed aansluiten bij vaktherapie.
Lees eventueel ook dit artikel in de SAM.

 
   
 
 
 
Symposia/congressen/workshops e.d.
 
 
 
Installatie bijzonder lector Suzanne Haeyen
 

Op donderdagmiddag 29 oktober 2020 vindt de (vanwege corona uitgestelde) installatie plaats van dr. Suzanne Haeyen, bijzonder lector `Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen'. De lector aanvaardt haar ambt met het uitspreken van de intreerede: 'De krachtige ervaring. Emotie- en zelfbeeldregulatie bij persoonlijkheidsstoornissen via vaktherapie'.

Informatie en aanmelden
 
 
Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 

Tijdens dit online voorjaarscongres was onderzoek naar vaktherapeutische behandelingen goed vertegenwoordigd. Zo presenteerde Annemarie Abbing de poster 'Effectiviteit en werkingsmechanismen van beeldende therapie bij vrouwen met een angststoornis' en lichtte Suzanne Haeyen haar promotieonderzoek toe.

 
   
 
World Congress of Music Therapy
 

Tijdens dit online wereldcongres in juli heeft Martina de Witte haar onderzoek via een video en webinar gepresenteerd over de effecten van muziek en muziektherapie om stress te reduceren. Ook is het Safe & Sound-project voor het voetlicht gebracht door Sander van Goor en Susan van Hooren.

 
   
 
POH-GGZ middag
 

Op 13 november 2020 gaat de opleiding Vaktherapie van Hogeschool Leiden, tijdens de week van de vaktherapie, een middag gericht op de POH-GGZ verzorgen. Dit omdat zij de professionals zijn die mensen op de mogelijkheden van vaktherapie bij somberheid (en comorbide angst/ paniek) en levensvragen/onzekerheid kunnen wijzen. Inmiddels hebben Erik Baars (voorzitter), Susan van Hooren (algemeen overzicht van mogelijkheden), Sonja Aalbers (n.a.v. haar promotie-onderzoek over depressie), Annemarie Abbing (n.a.v. haar proefschrift over angst) en Anne Ponstein (n.a.v. patiëntervaringen) toegezegd bij te dragen aan de middag. Een POH-GGZ wordt nog gezocht en ook vaktherapeuten die workshops op deze middag willen verzorgen.

 
   
 
 
 
Publicaties
 
 
 
  • Birnie, R., & Schweizer, C., (2020). Beeldend werk: onderdeel van behandelevaluatie naar cliënttevredenheid. WTA, wetenschappelijk tijdschrift autisme. Theorie en praktijk.

  • Dokter, D, Lea-Weston, L. and Thornewood, T., (2020). Secondary traumatisation and therapist illness. In A. Chesner and S. Lykou (eds), Arts therapies and trauma. London: Routledge.

  • Luyten, T., Braun, S., Luyten, T., Braun, S., Van Hooren, S., & De Witte, L. (2020). How nursing home residents respond to the interactive art installation ‘Morgendauw’; a pilot study. Design for Health, 4(2).

  • Poismans, K. (juli 2020). Shared Time De ontwikkeling van een instrument voor het meten van timing in de muziektherapie met autistische kinderen. Doi: 0.13140/RG.2.2.31914.44488

  • Samaritter, R. & Cantell, M. (to appear in 2020). Wording the Complexity of Dance Movement Therapy. A scoping review on how dance movement therapists describe their clinical practice. In S Chaiklin and H. Wengrower (eds), International perspectives on Dance Movement Therapy: Dance and Creative Process in Theory, Research and Practice. London: Routledge.

  • Schweizer, C, Knorth, E. J., Van Yperen, T. A., & Spreen, M. (2020). Evaluation of ‘Images of Self’, an art therapy program for children diagnosed with Autism Spectrum Disorders (ASD). Children and Youth Services Review. Doi: 10.1016/j.childyouth.2020.105207

 
   
 
 

Ondanks de rare coronatijd waar we ons in bevinden, hopen we dat iedereen toch kan genieten van de komende zomervakantie.

 
   
 

Colofon
Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK)
Brenda Nieuwenhuizen, management assistente 
T +31 (0)45 400 64 84 | brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nlwww.kenvak.nl

 
 
  Powered by Mailmens