MOOV ON: nieuw project om onderzoeksonderwijs te verduurzamen
 

Het ministerie van OCW heeft onlangs een project gehonoreerd waardoor we het onderzoeksonderwijs op het gebied van vaktherapie binnen het bachelorniveau verder kunnen verduurzamen. Het doel van het project is om dit onderzoeksonderwijs open en online te delen, kwaliteit hiervan te borgen en ontbrekend leermateriaal te ontwikkelen. Dit zal plaats vinden via een online vakcommunity voor onderzoeksonderwijs. In deze vakcommunity kunnen docenten leermaterialen delen, hergebruiken, verbeteren en verder ontwikkelen. Op termijn kunnen ook studenten aansluiten en mogelijk vaktherapeuten uit het werkveld. Het wordt vormgegeven door een samenwerking van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, NHL-Stenden, Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit. Dit nieuwe project biedt een uitgelezen kans om de behoeften vanuit deze opleidingen en de bestaande samenwerking rondom onderzoek en onderwijs op het gebied van vaktherapie een impuls te geven. Ook sluit het naadloos aan bij de wens om zo bij toekomstige vaktherapeutische professionals het onderzoekend vermogen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen passend bij het bachelorniveau en de eigen werkcontext.

 
   
 
NIEUW: Project Vaktherapie in forensisch jeugdveld
 

Achterhalen kennislacune en behoeften vaktherapie in forensische jeugdzorg

Van het KFZ-Jeugd hebben we een subsidie ontvangen om na te gaan wat al bekend is over de effecten van vaktherapie binnen de forensische jeugdzorg en welke behoeften er in de praktijk zijn om nieuw onderzoek daar op te zetten. Literatuurstudies zullen worden verricht en er zullen focusgroepen plaatsvinden met vaktherapeuten, verwijzers, onderzoekers en jongeren. Hiermee willen we onderwerpen voor nieuw onderzoek inventariseren en prioriteren. Dit projectvoorstel wordt vormgegeven vanuit een samenwerking met meerdere partijen, te weten Open Universiteit, RJJI, Via Jeugd, Coƶperatieve lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVaK van Zuyd Hogeschool), Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Leiden Hogeschool, NHL-Stenden, Codarts Rotterdam, Hogeschool Windesheim (Lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn), Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen en de Federatie Vaktherapeutische beroepen.

 
   
 
De juiste snaar met muziek: de 172e deelnemer geworven!
 

Het doel van het project is een muziektherapeutische aanpak te ontwikkelen en evalueren probleemgedrag te verminderen bij mensen met dementie in een verpleeghuis. Probleemgedrag bij dementie is gedrag van iemand met dementie waarmee hijzelf of zijn omgeving moeilijk kan omgaan. Dit gedrag levert veel stress op en het reduceren van dit gedrag blijkt een uitdaging. Dit onderzoek past in het huidige streven om interventies bij mensen met dementie af te stemmen op maximaal behoud van autonomie en de nog bestaande capaciteiten zoveel als mogelijk te blijven stimuleren.

Begin 2017 werd de randomised controlled trial gestart om het effect van actieve individuele muziektherapie te vergelijken met het receptief luisteren naar muziek via een koptelefoon en een psychosociale controle interventie zonder muziek. Komende periode zal de eerste analyse van de data plaatsvinden. Graag willen we via deze weg alvast onze deelnemende centra bedanken voor de goede samenwerking: Zuyderland Zorgcentra, De Zorggroep, Verpleeghuis Bergweide in Heerlen en De Port in Kelpen-Oler.

 
   
 
 

Alle medewerkers van KenVaK wensen u een hele fijne en welverdiende zomervakantie toe.

 
   
 

Colofon
Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieƫn (KenVaK)
Brenda Nieuwenhuizen, management assistente 
T +31 (0)45 400 64 84 | brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nlwww.kenvak.nl

 
 
  Powered by Mailmens