Codarts toegetreden als nieuwe samenwerkingspartner
 
 

We zijn verheugd te melden dat Codarts Rotterdam formeel is toegetreden tot de Coöperatie KenVaK. Hierdoor kunnen we samen met Codarts Master of Arts Therapies en hun (inter)nationale expertise een verdere impuls geven aan de innovatie en het onderzoek naar dans/bewegings- en muziektherapie. Op de foto is te zien dat Wilma Franchimon, voorzitter van het College van Bestuur, de samenwerkingsovereenkomst tekent onder toeziend oog van Nicki Wentholt, hoofd van deze masteropleiding. 

 
   
 
Project (Be)Leef in de wijk
 

Een vervolg op het project (Be)leef in de wijk is goedgekeurd door Regieorgaan SIA. Waar we in het vorige project zijn nagegaan hoe vaktherapeutische behandelingen en inzichten ingebed kunnen worden in FACT-LVB teams, gaan we in het nieuwe project kijken naar hoe het ook kan worden ingekaderd binnen andere zorgteams in de leefomgeving van mensen met licht verstandelijke beperking. Het kader voor samenwerking zal worden aangepast, zodat het aansluit bij andere zorgteams die mensen met licht verstandelijke beperking extramuraal ondersteunen. Daarnaast zullen we dit implementeren in de praktijk en het proces evalueren. Met gestapelde N=1 methodiek worden ook bij specifieke indicaties effecten onderzocht. Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door Regieorgaan SIA en zal worden uitgevoerd met STEVIG, Coöperatie Vakwerk Nijmegen, Netwerk vaktherapeuten Zuid-Limburg, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Zuyd Hogeschool en Coöperatie KenVaK.

Het eerste deel van het project (Be)Leef in de wijk is afgerond in 2017 en heeft de afgelopen periode nog diverse nieuwe producten opgeleverd. Zie hieronder bij publicaties.

Volg project
 
 
Nieuw project van start over muziek-
therapie bij vluchtelingenkinderen
 

ZonMw honoreerde onlangs de aanvraag 'Safe & Sound', waarin muziektherapie wordt geëvalueerd bij vluchtelingenkinderen ter reductie van psychosociale problemen en het versterken van veerkracht. Het betreft een samenwerkingsverband tussen scholen, muziektherapeuten, Sander van Goor (ontwikkelaar van de muziektherapie interventie), Zuyd Hogeschool (penvoerder), GGZ Mondriaan en de Open Universiteit. 

Meer informatie
 
 
Engelse versie van boek 'Niet uitleven, maar beleven'
 

Het veelgebruikte boek 'Niet uitleven, maar beleven' over beeldende therapie bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek van Suzanne Haeyen is vertaald in het Engels. De titel is: 'Art Therapy and Emotion Regulation Problems. Theory and Workbook'. In dit boek worden theorie en praktijk gecombineerd op basis van de Dialectische Gedragstherapie en de Schemagerichte Therapie. Het biedt inzicht in de achtergrond van de beeldend therapeutische werkwijze en tevens wordt de stand van zaken met betrekking tot onderzoek in dit werkveld besproken. Tevens bevat het boek 106 beeldende werkvormen aan de hand van verschillende modules, te weten mindfulness, emotion regulation, interpersonal effectiveness, distress tolerance en een module schematherapie.

Zie flyer
 
 
Jaarverslag 2017-2018
 

Het jaarverslag KenVaK van studiejaar 2017-2018 is openbaar. In dit jaarverslag zijn alle publicaties, projecten en overige activiteiten te vinden van KenVaK en het bijzonder lectoraat Inclusie van mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Jaarverslag
 
 
 
 
Symposia/congressen/workshops e.d.
 
 
 
'Music, Computing & Health'- Leiden Lorentz week
 
 

Onlangs heeft een week plaatsgevonden in het Lorentz center te Leiden, waarbij dwarsverbanden werden gelegd tussen muziek, technologie en gezondheid. Onderzoekers (Europa, USA, Azië) vanuit de muziektherapie, musicologie, neurowetenschappen en technologie kwamen samen om met elkaar te spreken over hoe technologie en computing een bijdrage kan leveren aan muziektherapie. Het was verrassend te merken hoe actief werd meegedacht om de muziektherapeutische praktijk te innoveren en nader te onderzoeken. Dit leverde inspirerende discussies op en innovatieve ideeën voor vervolgonderzoek. Deze ideeën zullen worden vormgegeven in een roadmap. 

Meer informatie
 
 
Studiedag De verbeelding spreekt
 

Deze studiedag wordt gehouden op 25 april 2019 bij Concrescentrum UPS KU Leuven. Deze studiedag wordt georganiseerd ter gelegenheid  van het 55-jarig bestaan van de dienst voor beeldende therapie van het UPC KU Leuven. 

Tijdens de studiedag getuigen een kunstenaar, een kunsthistorica, beeldend therapeuten, psychiaters en psychotherapeuten over hoe de verbeelding spreekt. Ze brengen een beeldverhaal met een schets van de geschiedenis, praktijkvoorbeelden en klinische inzichten. 

Programma en aanmelden
 
 
 
 
Publicaties
 
 
 
 
   
 

Colofon
Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK)
Brenda Nieuwenhuizen, management assistente 
T +31 (0)45 400 64 84 | brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nlwww.kenvak.nl

 
 
  Powered by Mailmens